6-20ม.ค.64 ประมวลภาพจัดการเรียนการสอนออนไลน์2-63

6-20ม.ค.64 ประมวลภาพคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชมภาพ >>คลิก<<