8 มี.ค. 63 สรุปผลการรับรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการรับรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนประเภทโควตาและประเภททั่วไปตัวจริง รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ครบตามจำนวนที่กำหนด (โดยไม่เรียกบัญชีสำรอง) <<ชมภาพทังหมด>>