8 ม.ค. 63_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง ปืนใหญ่อัดลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง ปืนใหญ่อัดลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ คุณครูสุวิมล ฤทธิ์พันธ์ และ คุณครูวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>