8 ม.ค. 63_รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสงสี การทดลอง ตาบอดสี และ ตาบอดสีชั่วคราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสงสี การทดลอง ตาบอดสี และ ตาบอดสีชั่วคราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ คุณครูกาญจนา บุหลันพฤกษ์ เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมด>>