8-9 ก.ย. 65 โครงกาารประชุมปฏิบัติการการจัดแผนพัฒนาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูทุกท่านร่วมโครงกาารประชุมปฏิบัติการการจัดแผนพัฒนาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>