9 พ.ย. 63 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง นโยบายด้านการปฏิบัติการสอนและการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง นโยบายด้านการปฏิบัติการสอนและการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
<<รายละเอียด>>