9 มี.ค.62 ครูและนักเรียนวงโยธวาทิตแสดงดนตรีเปิดหมวก2-61

 

9 มี.ค.62 ครูและนักเรียนวงโยธวาทิต รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก แสดงดนตรีเปิดหมวก ณ หลาดหน้าพระธาตุ2-61