9 เม.ย. 64 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านอดีต ศน.อิชณน์กร พูลสวัสดิ์ ผอ.โสภณ เกียรติเสรีกุล นายสุภาพ คำนุ่น คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารและคณะครู ส.ท.พ. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เสนอต่อต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป ส.ท.พ.
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>