ข่าวสาร

1 6 7 8 9 10 27

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2563

>> ดาวน์โหลด <<


ประกาศผลสอบโครงการ
Petcharik Champiom Test 8th

>> ดาวน์โหลด <<


ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมยอดเยี่ยม  เปี่ยมประชาธิปไตย  มีวินัยตลอดกาล