ข่าวสาร

1 6 7 8 9 10 44

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้แนวการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) หน่วยการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1 6 7 8

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมยอดเยี่ยม  เปี่ยมประชาธิปไตย  มีวินัยตลอดกาล