28ต.ค.64 ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ (Online)
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ตารางเรียนออนไลน์ >>คลืก<<