history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมการอบรมการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ BLENDER ขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

วันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 ด

Read More »

25 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »
วันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมการอบรมการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ BLENDER ขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide