history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

12 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากฮอสไทย และกิจกรรมแข่งขันหมากรุกไทยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

12 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

12 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการนักเรียนและครูที่ปรึกษารับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคใต้ งาน มอ. วิชาการ ปี 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »
วันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมการอบรมการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ BLENDER ขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide