ข่าวสาร

1 2 3 66

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29/07/2564 ประกาศ ซื้อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภาษาต่างประเทศ
21/07/2564 ประกาศ จ้างพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
19/07/2564 ประกาศ ซื้อคอมพิวเตอร์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนออนไลน์
19/07/2564 ประกาศ ซื้อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแบบบูรณาการด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและประมวลผลงาน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านทางอินโฟกราฟิก
14/07/2564 ประกาศ จ้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค
14/07/2564 ประกาศ ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอนออนไลน์
14/07/2564 ประกาศ ซื้อจอรับชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว
14/07/2564 ประกาศ ซื้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14/07/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
14/07/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เผยแพร่ผลงาน

03/07/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11/06/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)