ข่าวสาร

1 2 3 71

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
21/06/2565 ประกาศ จ้างสร้างรั้วเหล็กโรงยิมเนเซียม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
21/06/2565 ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมแข่งขันการสร้างหอคอยกระดาษตามแนวทางสเต็มศึกษา
21/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
21/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
21/06/2565 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
13/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
09/06/2565 ประกาศ จ้างส่งเสริมงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
09/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
09/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
09/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
09/06/2565 ประกาศ จ้างทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนเพชรพิมาร
09/06/2565 ประกาศ จ้างพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
09/06/2565 ประกาศ จ้างการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09/06/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ผลงาน

20/01/2565 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
20/01/2565 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
01/10/2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29/09/2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25/09/2564 ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24/09/2564 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
03/07/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11/06/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1