ข่าวสาร

1 2 3 4 81

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

24/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
24/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
24/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24/12/2563 ประกาศ จ้างทำวิดีทัศน์โรงเรียน
24/12/2563 ประกาศ ซื้อโปรแกรมห้องสมุด
15/12/2563 ประกาศ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
14/12/2563 ประกาศ ซื้อบานหน้าต่าง
14/12/2563 ประกาศ จ้างทำกรงตั้งฐานถังขยะและรั้ว
08/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา
08/12/2563 ประกาศ ซื้อซอฟต์แวร์ (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์)
08/12/2563 ประกาศ จ้างติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง
08/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
08/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
08/12/2563 ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง