ข่าวสาร

1 2 3 4 57

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21/09/2564 ประกาศ ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17/09/2564 ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
17/09/2564 ประกาศ จ้างเหมาบริการขัดล้างทำความสะอาดพื้น
17/09/2564 ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนเพชรจริก
17/09/2564 ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
10/09/2564 ประกาศ จ้างติดกระจก รื้อประตู ใสฉากอลูมิเนียมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
10/09/2564 ประกาศ จ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ซ่อมฝ้าเพดาน รอยรั่วท่อน้ำทิ้ง อาคารเพชรจริก
10/09/2564 ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนเพชรจริก
10/09/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10/09/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ผลงาน

03/07/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11/06/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)