ข่าวสาร

1 2 3 4 5 52

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29/07/2564 ประกาศ ซื้อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภาษาต่างประเทศ
21/07/2564 ประกาศ จ้างพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
19/07/2564 ประกาศ ซื้อคอมพิวเตอร์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนออนไลน์
19/07/2564 ประกาศ ซื้อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแบบบูรณาการด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและประมวลผลงาน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านทางอินโฟกราฟิก
14/07/2564 ประกาศ จ้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค
14/07/2564 ประกาศ ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอนออนไลน์
14/07/2564 ประกาศ ซื้อจอรับชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว
14/07/2564 ประกาศ ซื้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14/07/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
14/07/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ