ข่าวสาร

1 2 3 4 5 6 42

เผยแพร่ผลงาน

21 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม การจำลองรถไต่ถัง เสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
17 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง
9 ม.ค. 63_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม เรื่อง ไบโอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 ม.ค. 63_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง ปืนใหญ่อัดลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 ม.ค. 63_รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสงสี การทดลอง ตาบอดสี และ ตาบอดสีชั่วคราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1 2 3 4 5 6 8

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมยอดเยี่ยม  เปี่ยมประชาธิปไตย  มีวินัยตลอดกาล