ข่าวสาร

1 4 5 6 7 8 40

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2563

>> ดาวน์โหลด <<

เผยแพร่ผลงาน

9 ธ.ค. 62_กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Zipgrade
การพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Mind mapping เรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6โดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน ชุดโอโฮปักษ์ใต้บ้านเรา
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์เรื่องน่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 4 5 6 7 8

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมยอดเยี่ยม  เปี่ยมประชาธิปไตย  มีวินัยตลอดกาล