history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10 มี.ค. 66 งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)และแผนการดำเนินงานรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) แบบออนไลน์

งานทะเบียนและวัดผล โรงเรี

Read More »

9 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการประชุมคณะทำงานลูกเสือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

9 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคุมการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน TOEFL วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

9 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาล

Read More »

8 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาล

Read More »
21 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ามาตรฐาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าประเด็นพิจารณา และฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ การประชุมเรื่อง การประกาศใช้และการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาและ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
14 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse)โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next